Informacja Zarządu STO Samodzielnego Koła Terenowego Nr 171

Szanowni Państwo,

 

Uprzejmie informuję, że Zarząd STO Samodzielnego Koła Terenowego Nr 171 w Białymstoku, podjął uchwałę o zmianie wysokości czesnego o kwotę 50 (słownie: pięćdziesiąt) złotych.

W związku z powyższym wysokości czesnego kształtować się będzie od 1 listopada 2018 r. następująco:

  • opłata za pierwsze dziecko – 640,00 złotych;
  • opłata za drugie dziecko – 576,00 złotych (10% zniżki);
  • opłata za trzecie i kolejne dziecko – 512,00 złotych (20% zniżki).

Podwyżka czesnego wiąże się w głównej mierze z koniecznością podniesienia wynagrodzenia nauczycielom, ponieważ przez ostatnie lata nie było wzrostu wynagrodzeń nauczycielom oraz pracownikom naszej Szkoły. Nie możemy pozostawać obojętni na fakt, że w szkolnictwie publicznym wzrost wynagrodzeń był już dwukrotny, zaś każdego roku następuje wzrost płacy minimalnej.

Wysokość czesnego nie zmieniała się od września 2015 r., czyli od ponad 3 lat. W tym okresie rosły koszty utrzymania szkoły. Po zmianie nadal kształtować się będzie ono na poziomie porównywalnym z czesnym obowiązującym w innych szkołach społecznych.

Niniejszy komunikat stanowi wypowiedzenie dotychczasowej wysokości czesnego. Zmiana wysokości nie wymaga podpisywania aneksu do umowy.

 

Z poważaniem,

 

Prezes Zarządu STO Samodzielnego Koła Terenowego Nr 171

Andrzej Sakowicz