Aktualności

graf_4

Postanowienia ogólne.

§1

 1. Procedura określa zasady bezpieczeństwa zdrowotnego na terenie Zespołu Szkół STO w Białymstoku, zwanego dalej szkołą, dotyczące wszystkich jej pracowników, rodziców i uczniów.
 2. Celem procedury jest zachowanie bezpieczeństwa zdrowotnego.
 3. Procedura określa działania związane z ust. 2.

Organizacja zajęć w szkole.

§2

 1. Do szkoły może przychodzić tylko: uczeń/pracownik zdrowy, bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej.
 2. Uczeń może być przyprowadzany do szkoły i z niej odbierany przez opiekunów bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej.
 3. Przebywanie rodziców/opiekunów dzieci w szkole możliwe jest z zachowaniem zasady 1 rodzic/opiekun z dzieckiem/dziećmi.
 4. Zaleca się stosowanie technik komunikacji na odległość podczas komunikowania się z rodzicami/prawnymi opiekunami dziecka.
 5. Przebywanie osób z zewnątrz (bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej) na terenie szkoły możliwe jest wyłącznie w sytuacji, kiedy ich obecność jest niezbędna po uprzednim umówieniu się mailowym lub telefonicznym i zastosowaniu dezynfekcji rąk.

§3

 1. Przybory sportowe, sprzęt szkolny i wykorzystywane do zajęć materiały są regularnie czyszczone, z użyciem wody z detergentem lub środków dezynfekcyjnych.
 2. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki. Należy unikać wymieniania się przyborami szkolnymi między sobą.
 3. Zaleca się unikanie zabierania przez uczniów do szkoły niepotrzebnych zabawek i przedmiotów.
 4. Obowiązkiem nauczycieli i pracowników obsługi jest wietrzenie sal lekcyjnych co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć i w dni wolne od zajęć.
 5. Zaleca się korzystanie przez uczniów z placu szkoły, placu zabaw i boiska szkolnego.
 6. Zaleca się unikanie niepotrzebnego kontaktu pracowników szkoły z innymi pracownikami i z uczniami.

Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni.

§4

 1. W szkole obowiązują ogólne zasady higieny:
 • częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety);
 • ochrona podczas kichania i kaszlu;
 • unikanie dotykania oczu, nosa i ust;
 • niedzielenie się zaczętym jedzeniem.
 1. Szkoła wyposażona jest w środki dezynfekujące niezbędne do odkażania pomocy dydaktycznych i elementów stałych oraz środki do dezynfekcji rą
 2. Szkoła wyposażona jest w bezdotykowe termometry.
 3. Każda osoba dorosła wchodząca do budynku szkoły powinna zdezynfekować ręce płynem znajdującym się przy wejściu.
 4. Nauczyciele oraz pracownicy administracji i obsługi regularnie myją ręce wodą z mydłem i dezynfekują je płynem.
 5. Obowiązkiem nauczycieli jest dopilnowanie, by dzieci regularnie i starannie myły ręce, szczególnie po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem i po powrocie z podwórka, po skorzystaniu z toalety.
 6. Przeprowadzając dezynfekcje, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów, tak aby dzieci nie były narażone na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.
 7. W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych wywiesza się plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje.
 8. Kosze na odpady należy regularnie opróżniać.

Posiłki w szkole.

§5

 1. Dzieci korzystają z posiłku w swoich salach.
 2. Firma cateringowa dostarcza posiłki w pojemnikach zbiorczych (zupę) i w jednorazowych, zamkniętych hermetycznie (II danie).
 3. Dzieci korzystają z jednorazowych kubeczków, łyżek, sztućców i naczyń.
 4. Źródełko wody pitnej ma włączoną opcję nalewania wody do butelek.

Obowiązki dyrektora szkoły.

§6

 1. Dyrektor współpracuje z Zarządem STO SKT nr 171 w Białymstoku zwany dalej Zarządem m.in. w celu zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim pracownikom i uczniom (m. in. zaopatrzenie w odpowiednie środki do dezynfekcji oraz środki czystości).
 2. Dyrektor zleca i kontroluje umieszczenie przy wejściu do szkoły płynu dezynfekującego, a w łazienkach mydła oraz instrukcji z zasadami prawidłowego mycia rąk.
 3. Dyrektor szkoły lub wyznaczony przez niego pracownik codziennie monitoruje prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji toalet, powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach, klawiatury, włączników światła.
 4. Dyrektor organizuje na terenie szkoły miejsce, w którym będą izolowani uczniowie wykazujące objawy chorobowe lub urazy ciała.
 5. Dyrektor informuje rodziców o procedurach oraz o odpowiedzialności za podjętą decyzję, związaną z wysłaniem dziecka do szkoły umieszczając procedury na stronie internetowej szkoły, przed wejściem do szkoły i w pokoju nauczycielskim.

Obowiązki nauczycieli i innych pracowników szkoły.

§7

 1. Nauczyciel w trakcie wykonywania obowiązków służbowych powinien w szczególności:
 • wyjaśnić uczniom, jakie zasady bezpieczeństwa obecnie obowiązują w szkole i dlaczego zostały wprowadzone oraz odnotować tę czynność w dokumentacji;
 • wietrzyć salę, w której odbywają się zajęcia po każdej lekcji podczas przerw, a w miarę możliwości prowadzić zajęcia przy otwartych oknach;
 • zachęcać uczniów do opuszczania budynku szkoły podczas przerw przy sprzyjającej pogodzie;
 • zwracać uwagę, aby uczniowie często i regularnie myli ręce, szczególnie przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety i po powrocie z zajęć na świeżym powietrzu;
 • unikać organizowania większych skupisk uczniów w jednym pomieszczeniu.
 1. Każdy pracownik ma obowiązek zgłaszać dyrektorowi szkoły wszelkie możliwe zagrożenia dla życia i zdrowia, w tym informacje o stanie niedyspozycji zdrowotnej: pracowników, uczniów, rodziców/upoważnionych przez rodziców opiekunów i osób trzecich przebywających na terenie szkoły, z zachowaniem szczególnych zasad ochrony danych osobowych.
 2. Pracownicy przy wejściu do szkoły odkażają ręce płynem do dezynfekcji rąk wg instrukcji lub myją ręce zgodnie z instrukcją.
 3. Każdy pracownik potwierdza własnoręcznym podpisem zapoznanie się z Wewnętrzną procedurą zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego uczniom, rodzicom i pracownikom Zespołu Szkół STO w Białymstoku obowiązującą od 4.04.2022 r.
 4. Pracownik administracji i obsługi w trakcie wykonywania obowiązków służbowych powinien w szczególności:
 • zachować szczególną ostrożność i zasady bezpieczeństwa;
 • stosować środki higieny osobistej;
 • wietrzyć pomieszczenia, w których pracuje;
 • dbać o higieniczny odbiór przesyłek i towarów od dostawców.

Postępowanie na wypadek wystąpienia objawów infekcji lub podejrzenia choroby zakaźnej

u pracownika szkoły lub ucznia.

§8

 1. Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie zdrowe osoby, bez jakichkolwiek objawów infekcji lub podejrzenia choroby zakaźnej.
 2. W szkole wyznaczone jest izolatorium pomieszczenie, w którym można odizolować osobę w przypadku zaobserwowania objawów choroby infekcyjnej.
 3. Obszar, w którym poruszała się osoba z niepokojącymi objawami sugerującymi infekcję lub chorobę zakaźną należy bezzwłocznie poddać gruntownemu sprzątaniu i dezynfekcji.
 4. Rodziców/opiekunów prawnych ucznia o złym stanie zdrowia ich dziecka powiadamia nauczyciel uczący lub sekretariat szkoły.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§9

 1. Niniejsza Wewnętrzna procedura zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego uczniom, rodzicom i pracownikom Zespołu Szkół STO w Białymstoku obowiązuje od 4.04.2022 r. do jej odwołania.
 2. Szkoła zapewnia niezbędne środki bezpieczeństwa jednak nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne przypadki wystąpienia objawów infekcji lub podejrzenia choroby zakaźnej u uczniów i pracowników szkoły.
 3. Procedura znajduje się na terenie szkoły na drzwiach wejściowych, w pokoju nauczycielskim oraz na stronie internetowej.

MARIUSZ ŁUPIŃSKI

      DYREKTOR SZKOŁY