Aktualności

36271865_36271604

wyciag z procedur COVID-19.2020.21

 

WYCIĄG Z WEWNĘTRZNYCH PROCEDUR ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA UCZNIOM, RODZICOM I PRACOWNIKOM ZESPOŁU SZKÓŁ STO W BIAŁYMSTOKU W OKRESIE PANDEMII COVID-19 OBOWIĄZUJĄCYCH OD 1.09.2020 R. W ZAKRESIE OBOWIĄZKÓW RODZICÓW I ICH PRZEBYWANIA NA TERENIE SZKOŁY:

&2

 1. Rodzic wysyłający dziecko do szkoły w okresie pandemii wyraża zgodę na pomiar temperatury dziecku w sytuacji wystąpienia u dziecka objawów chorobowych (załącznik 1).
 1. Przebywanie rodziców w szkole możliwe jest wyłącznie w uzasadnionych przypadkach, po uprzednim zastosowaniu środków ochronnych (osłona nosa i ust, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk) i zgodę dyrektora szkoły.

&8

 1. Do szkoły przyprowadzane są wyłącznie zdrowe dzieci.
 2. Rodzice zobowiązani są do niewchodzenia na teren budynków szkoły, z wyjątkiem sytuacji przewidzianych w p. 3. i 4.
 3. Rodzice (1 opiekun z dzieckiem) dzieci z klasy „zero” i nowo przyjęte dzieci do kl. I mają prawo przebywać w szkole (odprowadzić dziecko do klasy) z zachowaniem dystansu społecznego wobec innych rodziców i nauczycieli, co najmniej 1,5 m. w pierwszym tygodniu nauki.
 4. Poruszając się po terenie szkoły rodzic ma obowiązek zachować dystans społeczny min. 1,5 m od innych osób.
 5. Rodzice (1 opiekun na dziecko/dzieci) dzieci z klas. „0” i I – III mają prawo wejść do budynku szkoły w celu odebrania dziecka ze szkoły.
 6. Rodzice, którzy wejdą do budynku na podstawie zapisów z ust. 3, zobowiązani są do niewchodzenia do sal lekcyjnych, toalet oraz jadalni. Czas odbierania dziecka należy ograniczyć do niezbędnego minimum.
 7. Dzieci są przyprowadzane/odbierane do/ze szkoły wyłącznie przez osoby zdrowe.
 8. Rodzice są zobowiązani pozostawić dziecko w domu, jeżeli w rodzinie lub wśród osób, z którymi dziecko miało kontakt, wykryto podejrzenie lub potwierdzono zachorowanie na COVID-19 lub inną chorobę zakaźną.
 9. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych, nie wolno przeprowadzać dziecka do szkoły.
 10. Miejscem przekazania opieki nad dzieckiem jest główne wejście do szkoły.
 1. W przypadku wystąpienia u ucznia podczas pobytu w szkole, objawów chorobowych wskazujących na infekcję dróg oddechowych wymienionych w § 2 ust. 3 rodzice/opiekunowie są zobowiązani do natychmiastowego odebrania ucznia ze szkoły.
 1. Na ternie szkoły rodzice/opiekunowie są zobowiązani bezwzględnie przestrzegać poleceń dyrektora szkoły lub wyznaczonego przez niego pracownika.
 2. Rodzice są zobowiązani do zapoznania się z Wewnętrzną procedurą zapewnienia bezpieczeństwa uczniom, rodzicom i pracownikom Zespołu Szkół STO w Białymstoku w okresie pandemii COVID-19 obowiązującą od 1.09.2020 r. obowiązującą na terenie szkoły.
 3. W czasie pobytu ucznia w szkole rodzice są zobowiązani do odbierania telefonów ze szkoły. Numery telefonów dostępne są na stronie internetowej szkoły.
 4. Rodzice zobowiązani są także do:
  1) zmierzenia dziecku temperatury przed jego wyjściem z domu do szkoły;
  2) bezwzględnego pilnowania, aby dziecko nie przynosiło niepotrzebnych przedmiotów, zabawek do szkoły;
  3) systematycznego przypominania dziecku o podstawowych zasadach higieny m.in. myciu rąk wodą z mydłem, niepodawaniu ręki na przywitanie, unikaniu dotykania oczu, nosa i ust oraz o odpowiednim sposobie zasłaniania twarzy podczas kichania i kasłania;
  4) zapewnienia dziecku maseczki.