WEWNĘTRZNE PROCEDURY ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA UCZNIOM, RODZICOM I PRACOWNIKOM ZESPOŁU SZKÓŁ STO W BIAŁYMSTOKU W OKRESIE PANDEMII COVID-19 OBOWIĄZUJĄCE OD 1.09.2020 R.

Postanowienia ogólne.
§ 1

1. Procedura określa zasady bezpieczeństwa na terenie Zespołu Szkół STO w Białymstoku, zwanego dalej szkołą, w okresie pandemii COVID-19, dotyczące wszystkich jej pracowników, rodziców i uczniów.
2. Celem procedury jest zminimalizowanie zagrożeń zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19,
3. Procedura określa działania związane z ust. 2.

Praca szkoły w reżimie sanitarnym.
§ 2

1. Do szkoły może przychodzić tylko:
1)  uczeń/pracownik zdrowy, bez objawów wskazujących na infekcję dróg oddechowych;
2)  uczeń/pracownik, którego domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.
2. Uczeń może być przyprowadzany do szkoły i z niej odbierany przez opiekunów bez objawów chorobowych wskazujących na infekcję dróg oddechowych. Uczeń, który ma jeden z objawów zapisany w ust. 3 i jego pomiar temperatury będzie podwyższony nie zostanie w tym dniu przyjęty do szkoły.
3. Przez objawy o których mowa w ust. 1 p. 1 i pkt. 1 ust. 2 rozumie się:
1)  podwyższoną temperaturę ciała;
2)  ból głowy i mięśni;
3)  ból gardła;
4)  kaszel;
5)  duszności i problemy z oddychaniem;
6)  uczucie wyczerpania;
7)  brak apetytu.
4. Rodzic wysyłający dziecko do szkoły w okresie pandemii wyraża zgodę na pomiar temperatury dziecku w sytuacji wystąpienia u dziecka objawów chorobowych (załącznik 1).
5. Możliwe jest zarządzenie przez dyrektora szkoły pomiaru temperatury wszystkim dzieciom i pracownikom wchodzącym do szkoły w sytuacji, gdy ryzyko wystąpienia choroby COVID-19 wzrośnie.
6. Przebywanie rodziców/opiekunów dzieci w szkole możliwe jest wyłącznie w uzasadnionych przypadkach, po uprzednim zastosowaniu środków ochronnych (osłona nosa i ust, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk) i zgodę dyrektora szkoły.
7. Rodzice/opiekunowie przyprowadzający i zabierający dzieci ze szkoły zobowiązani są do niewchodzenia na teren budynku szkoły, z wyjątkiem sytuacji przewidzianych w § 8 ust. 3, 5,
8. Rodzice kontaktują się ze szkołą zdalnie: telefonicznie, mailowo i za pomocą dziennika Librus.
9. Wychowawcy klasy ustalają sposoby szybkiej komunikacji telefonicznej z rodzicami/opiekunami uczniów.
10. Przebywanie osób trzecich (z zewnątrz) na terenie szkoły możliwe jest wyłącznie w sytuacji, kiedy ich obecność jest niezbędna po uprzednim zastosowaniu środków ochronnych (osłona nosa i ust, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
11. Przebywanie osób z zewnątrz na terenie szkoły możliwe jest tylko w wyznaczonych przez dyrektora miejscach.
12. Obowiązuje całkowity zakaz przebywania na terenie szkoły osób z zewnątrz z objawami wskazującymi na infekcję dróg oddechowych, o których mowa w ust. 3.

Organizacja nauki w szkole.
§ 3

1. Szkoła w okresie zagrożenia epidemicznego do jego odwołania funkcjonuje od poniedziałku do piątku w stałych godzinach swojej pracy, tj. od 7.15 do 17.00.
2. W klasach „0” i I-III przerwy organizuje nauczyciel prowadzący adekwatnie do potrzeb uczniów i swojego planu zajęć. Lekcje trwają od 30 do 45 minut. Czas trwania lekcji reguluje nauczyciel w porozumieniu z dyrektorem szkoły.
3. Z sali, w której przebywa grupa uczniów, usunięte są przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie uprać lub zdezynfekować. Przybory sportowe wykorzystywane do zajęć są dezynfekowane po każdej lekcji.
4. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce. Zakazane jest wymienianie się przyborami szkolnymi między sobą.
5. Zakazane jest zabieranie przez uczniów do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.
6. Obowiązkiem nauczycieli i pracowników obsługi jest wietrzenie sal lekcyjnych co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
7. Przy sprzyjającej pogodzie, uczniowie powinni opuszczać budynek szkoły podczas przerw, by można było skutecznie przewietrzyć sale lekcyjne.
8. Zaleca się, by podczas przerw w razie niesprzyjającej pogody, uczniowie pozostawali w swoich salach lekcyjnych, by ograniczyć kontakt dużej grupy uczniów na korytarzach szkolnych.
9. O ile to możliwe, zaleca się organizowanie zajęć jak najczęściej na świeżym powietrzu na terenie szkoły.
10. Zaleca się, by uczniowie klas IV – VIII i pracownicy szkoły podczas przebywania w częściach wspólnych (pokój nauczycielski, korytarz, szatnia, łazienka), zwłaszcza podczas przerw, zachowywali dystans co najmniej 1,5 m od siebie.
11. Pracownicy obsługi i administracji szkoły powinni zachować dystans w kontaktach z nauczycielami i uczniami, co najmniej 1,5 m.
12. Urządzenia na placu zabaw są codziennie dezynfekowane lub myte wodą z detergentem.

Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni.
§ 4

1. Wszyscy uczniowie i pracownicy szkoły zobowiązani są do przestrzegania najwyższych standardów higienicznych tj. częstego mycia rąk, w szczególności po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza i po skorzystaniu z toalety.
2. Na terenie szkoły obowiązują ogólne zasady higieny, tj. zasłanianie ust i nosa podczas kaszlu i kichania, unikanie dotykania oczu, ust i nosa.
3. Szkoła wyposażona jest w środki dezynfekujące niezbędne do odkażania pomocy dydaktycznych i elementów stałych oraz środki do dezynfekcji rąk.
4. Szkoła wyposażona jest w bezdotykowe termometry.
5. Każda osoba dorosła oraz uczniowie klas IV – VIII wchodzący do budynku szkoły mają obowiązek zdezynfekować ręce płynem znajdującym się przy wejściu.
6. Nauczyciele oraz pracownicy administracji i obsługi regularnie myją ręce wodą z mydłem i dezynfekują je płynem.
7. Każda sala lekcyjna jest wyposażona w płyn do dezynfekcji rąk i powierzchni.
8. Nauczyciel rozpoczynający lekcję dezynfekuje biurko i sprzęty, których używa.
9. Obowiązkiem nauczycieli jest dopilnowanie, by dzieci regularnie i starannie myły ręce, szczególnie po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem i po powrocie z podwórka, po skorzystaniu z toalety.
10. Przeprowadzając dezynfekcje, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów, tak aby dzieci nie były narażone na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.
11. W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych wywiesza się plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje.

Posiłki w szkole.
§ 5

1. Dzieci korzystają z posiłku w swoich salach.
2. Firma cateringowa dostarcza posiłki w pojemnikach zbiorczych (zupę) i w jednorazowych, zamkniętych hermetycznie (II danie).
3. Dzieci korzystają z jednorazowych kubeczków, łyżek, sztućców i naczyń.
4. Źródełko wody pitnej ma włączoną opcję nalewania wody do butelek.

Obowiązki dyrektora szkoły.
§ 6

1. Dyrektor współpracuje z Zarządem STO SKT nr 171 w Białymstoku zwany dalej Zarządem m.in. w celu zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim pracownikom i uczniom (m. in. zaopatrzenie w odpowiednie środki do dezynfekcji oraz ochrony osobistej).
2. Dyrektor zleca i kontroluje umieszczenie przy wejściu do szkoły płynu dezynfekującego i instrukcji zakładania i bezpiecznego użytkowania oraz zdejmowania rękawiczek i maseczek, a w łazienkach mydła oraz instrukcji z zasadami prawidłowego mycia rąk.
3. Dyrektor szkoły lub wyznaczony przez niego pracownik codziennie monitoruje prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji toalet, powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach, klawiatury, włączników światła.
4. W przypadku korzystania przez uczniów z urządzeń terenowych, dyrektor lub wyznaczony przez niego pracownik sprawdza czy sprzęt na placu zabaw jest regularnie czyszczony z użyciem detergentu lub dezynfekowany. Jeżeli nie ma takiej możliwości, zabezpiecza go przed używaniem.
5. Przy organizacji żywienia w szkole, obok warunków higienicznych wymaganych przepisami prawa, dyrektor wprowadza zasady szczególnej ostrożności, dotyczące zabezpieczania pracowników z zachowaniem dystansu społecznego. Organizuje zmianowe wydawanie posiłków.
6. Dyrektor organizuje na terenie szkoły miejsce, w którym będą izolowani uczniowie wykazujące objawy chorobowe lub urazy ciała.
7. Dyrektor wyznacza pracownika lub pracowników szkoły, którzy dokonują pomiaru temperatury uczniom w szkole.
8. Dyrektor informuje rodziców o procedurach oraz o odpowiedzialności za podjętą decyzję, związaną z wysłaniem dziecka do szkoły umieszczając procedury na stronie internetowej szkoły.

Obowiązki nauczycieli i innych pracowników szkoły.
§ 7

1. Nauczyciel w trakcie wykonywania obowiązków służbowych powinien w szczególności:
1) wyjaśnić uczniom, jakie zasady bezpieczeństwa obecnie obowiązują w szkole i dlaczego zostały wprowadzone oraz odnotować tę czynność w dokumentacji;
2) usunąć z sali przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie dezynfekować;
3) zadbać o dezynfekcję sprzętu sportowego wykorzystywanego do zajęć;
4) wietrzyć salę, w której odbywają się zajęcia po każdej lekcji podczas przerw, a w miarę możliwości prowadzić zajęcia przy otwartych oknach;
5) zachęcać uczniów do opuszczania budynku szkoły podczas przerw przy sprzyjającej pogodzie;
6) przypominać uczniom, by pozostali w swojej sali, gdy nie można opuszczać budynku szkoły z powodu niesprzyjającej pogody;
7) zwracać uwagę, aby uczniowie często i regularnie myli ręce, szczególnie przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety i po powrocie z zajęć na świeżym powietrzu;
8) unikać organizowania większych skupisk uczniów w jednym pomieszczeniu.
2. Nauczyciel ma obowiązek zgłaszać dyrektorowi szkoły wszelkie możliwe zagrożenia dla życia i zdrowia, w tym informacje o stanie niedyspozycji zdrowotnej: pracowników, uczniów, rodziców/upoważnionych przez rodziców opiekunów i osób trzecich przebywających na terenie szkoły, z zachowaniem szczególnych zasad ochrony danych osobowych.
3. Każdy pracownik szkoły zobowiązany jest do samoobserwacji i pomiaru temperatury.
4. Do szkoły wszyscy pracownicy wchodzą i wychodzą głównym wejściem z zachowaniem dystansu społecznego.
5. Pracownicy bezwzględnie przy wejściu i wyjściu ze szkoły oraz w trakcie pracy odkażają ręce płynem do dezynfekcji rąk wg instrukcji i myją ręce zgodnie z instrukcją.
6. Pracownicy nie przemieszczają się po szkole bez uzasadnionej potrzeby i utrzymują między sobą dystans społeczny. W pokoju nauczycielskim może przebywać co najwyżej 5 osób, w sekretariacie – 2 osoby (oprócz pracowników sekretariatu), w gabinecie koordynatorów – co najwyżej 3 osób.
7. Każdy pracownik potwierdza zapoznanie się z Wewnętrzną procedurą zapewnienia bezpieczeństwa uczniom, rodzicom i pracownikom Zespołu Szkół STO w Białymstoku w okresie pandemii COVID-19 obowiązującą od 1.09.2020 r., podpisując stosowne oświadczenie wraz z wyrażeniem zgody na pomiar temperatury (załącznik nr 2).
8. Pracownik administracji i obsługi w trakcie wykonywania obowiązków służbowych powinien w szczególności:
1) zachowując szczególną ostrożność i zasady bezpieczeństwa;
2) stosować środki higieny osobistej, zwłaszcza w sytuacji skróconego dystansu społecznego;
3) ograniczyć kontakt z uczniami oraz nauczycielami;
4) wietrzą pomieszczenia, w których pracuje;
5) dba
6) o higieniczny odbiór towaru od dostawców, zwracając uwagę na ubiór dostawcy: fartuch, maseczka, rękawiczki oraz na czystość samochodu.

Obowiązki rodziców.
Przyprowadzanie/odbieranie dzieci ze szkoły. Rodzice na terenie szkoły.
§ 8

1. Do szkoły przyprowadzane są wyłącznie zdrowe dzieci.
2. Rodzice/opiekunowie zobowiązani są do niewchodzenia na teren budynków szkoły, z wyjątkiem sytuacji przewidzianych w punktach 3. i 4.
3. Rodzice/opiekunowie (1 opiekun z dzieckiem) dzieci z klasy „zero” i nowo przyjęte dzieci do kl. I mają prawo przebywać w szkole (odprowadzić dziecko do klasy) z zachowaniem dystansu społecznego wobec innych rodziców i nauczycieli, co najmniej 1,5 m. w pierwszym tygodniu nauki.
4. Poruszając się po terenie szkoły rodzic/opiekun ma obowiązek zachować dystans społeczny min. 1,5 m od innych osób.
5. Rodzice/opiekunowie (1 opiekun na dziecko/dzieci) dzieci z klas. „0” i I – III mają prawo wejść do budynku szkoły w celu odebrania dziecka ze szkoły.
6. Rodzice/opiekunowie, którzy wejdą do budynku na podstawie zapisów z ust. 3, zobowiązani są do niewchodzenia do sal lekcyjnych, toalet oraz jadalni. Czas odbierania dziecka należy ograniczyć do niezbędnego minimum.
7. Dzieci są przyprowadzane/odbierane do/ze szkoły wyłącznie przez osoby zdrowe.
8. Rodzice są zobowiązani pozostawić dziecko w domu, jeżeli w rodzinie lub wśród osób, z którymi dziecko miało kontakt, wykryto podejrzenie lub potwierdzono zachorowanie na COVID-19 lub inną chorobę zakaźną.
9. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych, nie wolno przeprowadzać dziecka do szkoły.
10. Miejscem przekazania opieki nad dzieckiem jest główne wejście do szkoły.
12. Rodzice zobowiązani są do niezwłocznego informowania szkoły o potwierdzonych dolegliwościach chorobowych dziecka i najbliższych członków rodziny związanych z chorobami zakaźnymi w tym w szczególności COVID-19, a przede wszystkim takich decyzji służb, jak: poddanie członków rodziny nadzorowi epidemiologicznemu, kwarantannie.
13. W celu ochrony danych osobowych, praw i godności dzieci, rodziców i innych osób fizycznych zgłoszenie dokonywane jest bezpośrednio Dyrektorowi szkoły lub do sekretariatu szkoły.
14. W czasie oczekiwania na:
1) zakończenie nadzoru epidemicznego,
2) zakończenie kwarantanny,
3) zakończenia leczenia i diagnostyki medycznej w tym oczekiwania na wynik testu na COVID-19 dziecko pozostaje pod opieką rodziców w miejscu zamieszkania.
15. W przypadku wystąpienia u ucznia podczas pobytu w szkole, objawów chorobowych wskazujących na infekcję dróg oddechowych wymienionych w § 2 ust. 3 rodzice/opiekunowie są zobowiązani do natychmiastowego odebrania ucznia ze szkoły.
16. Na ternie szkoły rodzice/opiekunowie są zobowiązani bezwzględnie przestrzegać poleceń dyrektora szkoły lub wyznaczonego przez niego pracownika.
17. Rodzice są zobowiązani do zapoznania się z Wewnętrzną procedurą zapewnienia bezpieczeństwa uczniom, rodzicom i pracownikom Zespołu Szkół STO w Białymstoku w okresie pandemii COVID-19 obowiązującą od 1.09.2020 r. obowiązującą na terenie szkoły.
18. W czasie pobytu ucznia w szkole rodzice są zobowiązani do odbierania telefonów ze szkoły. Numery telefonów dostępne są na stronie internetowej szkoły.
19. Rodzice zobowiązani są także do:
1) zmierzenia dziecku temperatury przed jego wyjściem z domu do szkoły;
2) bezwzględnego pilnowania, aby dziecko nie przynosiło niepotrzebnych przedmiotów, zabawek do szkoły;
3) systematycznego przypominania dziecku o podstawowych zasadach higieny m.in. myciu rąk wodą z mydłem, niepodawaniu ręki na przywitanie, unikaniu dotykania oczu, nosa i ust oraz o odpowiednim sposobie zasłaniania twarzy podczas kichania i kasłania;
4) zapewnienia dziecku maseczki.

Postępowanie na wypadek stwierdzenia podejrzenia
zakażenia u pracownika szkoły.
§ 9

1. Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie zdrowe osoby, bez jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę zakaźną.
2. W szkole wyznaczone jest izolatorium (wyposażone w środki ochrony i płyn dezynfekujący) – pomieszczenie, w którym można odizolować osobę w przypadku zaobserwowania objawów chorobowych.
3. Pracownik, który w czasie pracy zauważył u siebie objawy chorobowe typu: gorączka, uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu, bóle głowy, bóle mięśni niezwłocznie informuje o tym dyrektora szkoły, który podejmuje następujące działania:
1) kieruje pracownika, do wyznaczonego odizolowanego pomieszczenia (unikając kontaktu z innymi osobami);
2) zachowując bezpieczną odległość, przeprowadza wywiad z pracownikiem i zaleca kontakt z lekarzem celem weryfikacji stanu zdrowia;
3) do czasu ustalenia stanu zdrowia dyrektor odsuwa pracownika od pracy;
4) o wynikach badania, przeprowadzonego przez lekarza, pracownik niezwłocznie informuje dyrektora szkoły.
4. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik należy bezzwłocznie poddać gruntownemu sprzątaniu.
5. Każdy pracownik powinien poddać się pomiarowi temperatury ciała w razie uzasadnionej potrzeby.
6. W przypadku zaobserwowania u pracownika lub ucznia innych objawów chorobowych stosuje się działania opisane w ust. 3.
7. W przypadku wątpliwości dyrektor szkoły zwraca się do Powiatowego Inspektora Sanitarnego zwanego Inspektorem i Zarządu, aby odbyć konsultację lub poradę.
8. Dyrektor szkoły zobowiązany jest do stosowania się do zaleceń Inspektora przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.
9. Jeśli zalecenia Inspektora przekazane są za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub za pomocą innych środków łączności, należy sporządzić notatkę służbową.
10. Pracownicy szkoły w przypadku wystąpienia niepokojących objawów nie przychodzą do pracy, powinni pozostać w domu i powiadomić dyrektora o swojej nieobecności. Kontaktują się telefonicznie z lekarzem, a w razie pogarszania się stanu zdrowia dzwonią pod numer 999 lub 112 i informują o możliwości zakażenia koronawirusem.
11. Dyrektor szkoły w razie nieobecności w pracy nauczyciela organizuje za niego zastępstwo. W przypadku braku możliwości zorganizowania zastępstw za nieobecnych nauczycieli istnieje możliwość zawieszenia zajęć w szkole po uzgodnieniu z Zarządem oraz Inspektorem.
12. Pracownik z podejrzeniem zakażeniem koronawirusem odjeżdża ze szkoły transportem indywidualnym
13. Pracownik oczekuje na transport w wyznaczonym pomieszczeniu lub wydzielonym obszarze, w którym jest możliwe czasowe odizolowanie go od innych osób. Na czas oczekiwania na transport ma zapewnioną jednorazową maseczkę.
14. Dyrektor lub wyznaczony przez niego pracownik ustala listę osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach szkoły, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie i zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie www.gov.pl/web/koronawirus oraz www.gis.gov.pl odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.

Postępowanie na wypadek stwierdzenia podejrzenia zakażenia u ucznia.
§ 10

1. W przypadku wystąpienia u ucznia podczas zajęć objawów sugerujących zakażenie koronawirusem, należy niezwłocznie odsunąć go od zajęć i powiadomić telefonicznie rodziców/opiekunów o podejrzeniu choroby.
2. Rodziców ucznia o złym stanie zdrowia ich dziecka powiadamia nauczyciel uczący lub sekretariat szkoły.
3. Uczeń musi być niezwłocznie odesłany ze szkoły transportem indywidualnym zapewnionym przez rodziców.
4. Uczeń oczekuje na transport w izolatorium, w którym jest możliwe czasowe odizolowanie go poprzez zapewnienie dystansu od innych co najmniej 2 m. Na czas oczekiwania uczeń ma zapewnioną stałą opiekę osoby dorosłej z zachowaniem środków ostrożności, w tym właściwej odległości.
5. Na czas oczekiwania na transport uczeń ma zapewnioną jednorazową maseczkę.
6. Pracownicy przejmujący opiekę nad uczniem od rodziców/upoważnionych opiekunów lub przekazujący ucznia po zajęciach rodzicom/opiekunom zobowiązani są zachować dystans min. 1,5 m.
7. Pracownik sprawujący indywidualną opiekę nad uczniem przebywającym w izolatorium zobowiązany jest do zabezpieczenia się w dostępne w placówce środki ochrony indywidualnej.

Postępowanie na wypadku kontaktu z osobą podejrzaną o zakażenie.
§ 11

1. Definicja KONTAKTU obejmuje:
1) każdego pracownika szkoły/rodzica/opiekuna prawnego ucznia pozostającego w bezpośrednim kontakcie z osobą chorą lub w kontakcie w odległości mniej niż 1,5 metra przez ponad 15 minut;
2) rozmowę z osobą zakażoną twarzą w twarz przez dłuższy czas;
3) każdą osobę mieszkającą w tym samym gospodarstwie domowym, co osoba chora.
2. Osób z kontaktu NIE uważa się za zakażone, jednak prewencyjnie zaleca się:
1) pozostanie w domu przez 10 dni od ostatniego kontaktu z osobą chorą i prowadzenie samoobserwacji – codzienny pomiar temperatury i świadome zwracanie uwagi na swój stan zdrowia;
2) poddanie się monitoringowi pracownika stacji sanitarno-epidemiologicznej w szczególności udostępnienie numeru telefonu w celu umożliwienia codziennego kontaktu i przeprowadzenia wywiadu odnośnie stanu zdrowia;
3) jeżeli w ciągu 10 dni samoobserwacji zauważone zostaną objawy (gorączka, kaszel, duszność, problemy z oddychaniem) – należy bezzwłocznie, telefonicznie powiadomić stację sanitarno – epidemiologiczną lub zgłosić się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno – zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego.
3. Pozostali pracownicy szkoły nie są zobowiązani do podejmowania szczególnych środków ostrożności. Jeśli wystąpią niepokojące objawy, poddani zostaną kwalifikacji w zależności od rodzaju tych objawów przez służby sanitarne.
4. Decyzja, do jakiej grupy kontaktu należą pracownicy, powinna zostać podjęta we współpracy ze służbami sanitarnymi.

Potwierdzenie zakażenia Covid-19 na terenie szkoły.
§ 12

1. Dyrektor informuje Inspektora o zaistniałej sytuacji i w porozumieniu z Zarządem, po uzyskaniu pozytywnej opinii Inspektora, podejmuje stosowną decyzję o zamknięciu szkoły/ zmianie modelu kształcenia lub innych środkach prewencyjnych.
2. Dyrektor szkoły o potwierdzeniu zakażenia u pracownika/ucznia informuje Zarząd i kuratora oświaty.
3. W przypadku potwierdzenia zakażenia COVID-19 dyrektor szkoły zobowiązany jest do stosowania się do zaleceń Inspektora przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.
4. Jeśli zalecenia Inspektora przekazane są za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub za pomocą innych środków łączności należy sporządzi
5. notatkę służbową.
6. Rekomenduje się ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie w części pomieszczenia lub jego całości, w którym przebywała osoba zakażona COVID-19.
7. W przypadku wystąpienia zakażenia u dyrektora szkoły, obowiązki przejmuje wyznaczony nauczyciel przez Zarząd. W przypadku wystąpienia zakażenia również u tej osoby Zarząd wyznacza kolejnego pracownika pełniącego obowiązki dyrektora.
8. W sytuacjach nieuwzględnionych przez procedury dyrektor szkoły podejmuje indywidualne decyzje.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 13

1. Niniejsza Wewnętrzna procedura zapewnienia bezpieczeństwa uczniom, rodzicom i pracownikom Zespołu Szkół STO w Białymstoku w okresie pandemii COCID-19 obowiązuje od 1.09.2020 r. do jej odwołania.
2. Szkoła zapewnia niezbędne środki bezpieczeństwa jednak nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne przypadki zakażenia COVID-19.
3. Procedura znajduje się na terenie szkoły na drzwiach wejściowych i w pokoju nauczycielskim oraz na stronie internetowej.

MARIUSZ ŁUPIŃSKI
DYREKTOR SZKOŁY