OPŁATY / UBEZPIECZENIA

                                                                                                                                                                                                                                 

Białystok, 27.09.2023

Szanowni Państwo,

decyzją Zarządu STO SKT nr 171 w Białymstoku zmienia się wysokość czesnego w Zespole Szkół STO w Białymstoku. Zgodnie z podjętą uchwałą, od 1 listopada 2023 r. podstawowa kwota czesnego będzie wynosić 950 zł.

W związku z powyższym wysokości czesnego kształtować się będą następująco:

  1. opłata za pierwsze dziecko – 950 zł;
  2. opłata za drugie dziecko – 855 zł (10% zniżki);
  3. opłata za trzecie i kolejne dziecko – 760 zł (20% zniżki).

Zmiana wysokości czesnego wiąże się w głównej mierze ze wzrostem kosztów wynagrodzenia nauczycieli i pracowników niepedagogicznych oraz kosztami utrzymania budynku szkoły (ogrzewania, wywozu śmieci, wody, sprzątania i obsługi szkoły).

Podjęcie powyższej uchwały wynikało także z powodu znaczącego wzrostu płacy minimalnej od
1 stycznia 2024 r.

Niniejszy komunikat stanowi wypowiedzenie dotychczasowej wysokości czesnego, którego zmiana nie wymaga podpisywania aneksu do umowy.

Dyrektor Szkoły                                                Prezes Zarządu STO Samodzielnego Koła Terenowego Nr 171

Mariusz Łupiński                                                                                        Andrzej Sakowicz

 

OPŁATA ZA NAUKĘ

Czesne jest płatne gotówką w sekretariacie szkoły lub na rachunek bankowy do 10 dnia każdego miesiąca.

Rachunek bankowy Zespołu Szkół STO w Białymstoku w Santander Bank Polska S.A. nr:

60 1500 1344 1213 4002 0685 0000

(tytuł przelewu: „czesne, imię i nazwisko dziecka, klasa”).

INFORMACJA O OBIADACH SZKOLNYCH

Firmą cateringową dostarczającą obiady w roku szkolnym 2023/2024 jest Pub & Restauracja „Trzy Po Trzy”.

Koszt obiadu (zupa + II danie + woda) wynosi:

klasy 0 – II   11,00 zł,

klasy III – VIII 14,00 zł.

Miesięczny koszt za obiady  ucznia jest wysyłany rodzicowi SMS-em. Obiady płatne są z góry wyłącznie przelewem za bieżący miesiąc do 20-go dnia miesiąca. W przypadku nieobecności ucznia w szkole, w celu odwołania obiadu na dany dzień, należy dzwonić do sekretariatu Zespołu Szkół STO do godz. 8:30 pod numer:

531 012 014 lub 570 111 720 lub 85 741 04 79. 

W przypadku odwołania obiadu, niewykorzystane pieniądze przechodzą na kolejny miesiąc. 

Rachunek bankowy Zespołu Szkół STO w Białymstoku w Santander Bank Polska S.A. nr:

37 1090 2590 0000 0001 4680 3496

Tytuł przelewu: („obiady, imię i nazwisko dziecka, klasa”).

SKŁADKA NA PLASTYKĘ 

Koszt – 70 zł

37 1090 2590 0000 0001 4680 3496

Tytuł przelewu: („plastyka, imię i nazwisko dziecka, klasa”)

UBEZPIECZENIA – POLISA

  Składka – 52 zł 

NUMER POLISY: EDU-N005679

37 1090 2590 0000 0001 4680 3496

Tytuł przelewu: („ubezpieczenie, imię i nazwisko dziecka, klasa”)

Link do zgłoszenia szkody online:  https://www.interrisk.pl/interrisk/zglos-szkode/

Link do OWU i formularze zgłoszeniowe:  www.ubezpieczeniwszkole.pl

 

ZAKRES UBEZPIECZENIA

OPCJA UBEZPIECZENIA PODSTAWOWA PLUS * WRAZ POSTANOWIENIAMI DODATKOWYMI I ODMIENNYMI WPROWADZONYMI DO UMOWY UBEZPIECZENIA STANOWIĄCYMI ZAŁĄCZNIK NR 1 DO NINIEJSZEJ UMOWY UBEZPIECZENIA WARIANT II
SKŁADKA 52 zł
SUMA UBEZPIECZENIA 22 000 zł
ŚWIADCZENIE:
z tytułu uszczerbku na zdrowiu w wyniku nieszczęśliwego wypadku (NW) 22 000 zł
100% uszczerbek na zdrowiu w wyniku NW 22 000 zł
1% uszczerbku na zdrowiu w wyniku NW 220 zł
koszty nabycia wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie do 6 600 zł
koszty zakupu lub naprawy okularów korekcyjnych lub aparatu słuchowego uszkodzonych w wyniku nieszczęśliwego wypadku na terenie placówki oświatowej do 200 zł
z tytułu uszczerbku na zdrowiu w wyniku ataku padaczki 220 zł
śmierć Ubezpieczonego w wyniku NW (w tym również zawał serca i udar mózgu) 22 000 zł
śmierć ubezpieczonego w wyniku NW w placówce oświatowej ( w tym również zawał serca i udar mózgu) 44 000 zł
rozpoznanie u ubezpieczonego sepsy 4 400 zł
śmierć rodzica lub opiekuna prawnego Ubezpieczonego w wyniku NW 2 200 zł
pogryzienie przez psa 220 zł
pokąsania, ukąszenia 440 zł
wstrząśnienie mózgu w następstwie nieszczęśliwego wypadku 220 zł
zatrucie pokarmowe, nagłe zatrucia gazami, bądź w przypadku porażenia prądem lub piorunem 1 100 zł
rozpoznanie u Ubezpieczonego chorób odzwierzęcych (bąblowicy, toksoplazmozy, wścieklizny) 1 100 zł

*Stopień uszczerbku na zdrowiu w ramach Opcji Podstawowej Plus ustalany jest na podstawie Tabeli Norm Uszczerbku na Zdrowiu Edu Plus, która stanowi załącznik nr 1 do OWU Edu Plus.

 

 

RODZAJE OPCJI DODATKOWYCH wchodzących w skład ubezpieczenia WYSOKOŚĆ ŚWIADCZENIA
Opcja dodatkowa D1 – śmierć Ubezpieczonego w następstwie wypadku komunikacyjnego 44 000 zł
Opcja dodatkowa D2 – oparzenia w wyniku nieszczęśliwego wypadku II STOPIEŃ – 300 zł

III STOPIEŃ – 900 zł

IV STOPIEŃ 1500 zł

Opcja dodatkowa D4 – pobyt w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego wypadku (świadczenie od drugiego dnia pobytu w szpitalu) 55 zł/dzień
Opcja dodatkowa D5 – pobyt w szpitalu w wyniku choroby 30 zł/dzień
Opcja dodatkowa D6 – poważne choroby  3500 zł
Opcja dodatkowa D10 – koszty leczenia w wyniku nieszczęśliwego wypadku  do 1500 zł
Opcja dodatkowa D13 – koszty leczenia stomatologicznego w wyniku nieszczęśliwego wypadku do 750 zł
Opcja dodatkowa D14 – uciążliwe leczenie 120 zł
Opcja dodatkowa D19 – koszty pogrzebu Ubezpieczonego

Opcja dodatkowa D22 – koszty opłaconej wycieczki szkolnej

 1500 zł

750 zł

InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group; ul. Noakowskiego 22; 00-668 Warszawa Polska

Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy XII Wydział Gospodarczy KRS 0000054136

Kapitał zakładowy i kapitał wpłacony: 137.640.100 PLN

Zezwolenie Ministra Finansów Du/905/A/KP/93 z dnia 5 listopada 1993 r. REGON 010644132 NIP 5260038806