OPŁATY / UBEZPIECZENIA

OPŁATA ZA NAUKĘ

Czesne jest płatne gotówką w sekretariacie szkoły lub na rachunek bankowy do 10 dnia każdego miesiąca. Czesne jest płatne za każdy miesiąc od września do sierpnia włącznie w każdym roku trwania umowy. Wyjątek stanowi ostatni rok nauki ucznia (klasa ósma), w której czesne jest płatne od września do czerwca włącznie.

Rachunek bankowy Zespołu Szkół STO w Białymstoku w Santander Bank Polska S.A. nr: 60 1500 1344 1213 4002 0685 0000

(tytuł przelewu: „czesne, imię i nazwisko dziecka, klasa”)

Kwoty czesnego:

950 zł – za jedno dziecko

855 zł – za drugie dziecko (10 % zniżki)

760 zł – za trzecie dziecko (20 % zniżki)

OPŁATA ZA OBIADY SZKOLNE

Firmą cateringową dostarczającą obiady w roku szkolnym 2023/2024 jest Pub & Restauracja „Trzy Po Trzy”.

Koszt obiadu (zupa + II danie + woda) wynosi:

klasy 0 – II   11,00 zł,

klasy III – VIII 14,00 zł.

Miesięczny koszt za obiady  ucznia jest wysyłany rodzicowi SMS-em. Obiady płatne są z góry wyłącznie przelewem za bieżący miesiąc do 20-go dnia miesiąca. W przypadku nieobecności ucznia w szkole, w celu odwołania obiadu na dany dzień, należy dzwonić do sekretariatu Zespołu Szkół STO do godz. 8:30 pod numer: 531 012 014 lub 570 111 720 lub 85 741 04 79. 

W przypadku odwołania obiadu, niewykorzystane pieniądze przechodzą na kolejny miesiąc. 

Rachunek bankowy Zespołu Szkół STO w Białymstoku w Santander Bank Polska S.A. nr: 37 1090 2590 0000 0001 4680 3496

Tytuł przelewu: („obiady, imię i nazwisko dziecka, klasa”).

SKŁADKA PLASTYCZNA NA ROK SZKOLNY 2023/2024 DLA KLAS 0- 7 WŁĄCZNIE

Koszt – 70 zł

Rachunek bankowy Zespołu Szkół STO w Białymstoku w Santander Bank Polska S.A. nr: 37 1090 2590 0000 0001 4680 3496

Tytuł przelewu: („plastyka, imię i nazwisko dziecka, klasa”)

UBEZPIECZENIE NA ROK SZKOLNY 2023/2024

Składka – 52 zł

NUMER POLISY: EDU-N006198

Rachunek bankowy Zespołu Szkół STO w Białymstoku w Santander Bank Polska S.A. nr: 37 1090 2590 0000 0001 4680 3496

Tytuł przelewu: („ubezpieczenie, imię i nazwisko dziecka, klasa”)

Link do zgłoszenia szkody online:  https://www.interrisk.pl/interrisk/zglos-szkode/

Link do OWU i formularze zgłoszeniowe:  www.ubezpieczeniwszkole.pl

ZAKRES UBEZPIECZENIA

OPCJA UBEZPIECZENIA PODSTAWOWA PLUS * WRAZ POSTANOWIENIAMI DODATKOWYMI I ODMIENNYMI WPROWADZONYMI DO UMOWY UBEZPIECZENIA STANOWIĄCYMI ZAŁĄCZNIK NR 1 DO NINIEJSZEJ UMOWY UBEZPIECZENIA WARIANT II
SKŁADKA 52 zł
SUMA UBEZPIECZENIA 22 000 zł
ŚWIADCZENIE:
z tytułu uszczerbku na zdrowiu w wyniku nieszczęśliwego wypadku (NW) 22 000 zł
100% uszczerbek na zdrowiu w wyniku NW 22 000 zł
1% uszczerbku na zdrowiu w wyniku NW 220 zł
koszty nabycia wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie do 6 600 zł
koszty zakupu lub naprawy okularów korekcyjnych lub aparatu słuchowego uszkodzonych w wyniku nieszczęśliwego wypadku na terenie placówki oświatowej do 200 zł
z tytułu uszczerbku na zdrowiu w wyniku ataku padaczki 220 zł
śmierć Ubezpieczonego w wyniku NW (w tym również zawał serca i udar mózgu) 22 000 zł
śmierć ubezpieczonego w wyniku NW w placówce oświatowej ( w tym również zawał serca i udar mózgu) 44 000 zł
rozpoznanie u ubezpieczonego sepsy 4 400 zł
śmierć rodzica lub opiekuna prawnego Ubezpieczonego w wyniku NW 2 200 zł
pogryzienie przez psa 220 zł
pokąsania, ukąszenia 440 zł
wstrząśnienie mózgu w następstwie nieszczęśliwego wypadku 220 zł
zatrucie pokarmowe, nagłe zatrucia gazami, bądź w przypadku porażenia prądem lub piorunem 1 100 zł
rozpoznanie u Ubezpieczonego chorób odzwierzęcych (bąblowicy, toksoplazmozy, wścieklizny) 1 100 zł

 

 

Stopień uszczerbku na zdrowiu w ramach Opcji Podstawowej Plus ustalany jest na podstawie Tabeli Norm Uszczerbku na Zdrowiu Edu Plus, która stanowi załącznik nr 1 do OWU Edu Plus.

RODZAJE OPCJI DODATKOWYCH wchodzących w skład ubezpieczenia WYSOKOŚĆ ŚWIADCZENIA
Opcja dodatkowa D1 – śmierć Ubezpieczonego w następstwie wypadku komunikacyjnego 44 000 zł
Opcja dodatkowa D2 – oparzenia w wyniku nieszczęśliwego wypadku II STOPIEŃ – 300 zł

III STOPIEŃ – 900 zł

IV STOPIEŃ 1500 zł

Opcja dodatkowa D4 – pobyt w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego wypadku (świadczenie od drugiego dnia pobytu w szpitalu) 55 zł/dzień
Opcja dodatkowa D5 – pobyt w szpitalu w wyniku choroby 30 zł/dzień
Opcja dodatkowa D6 – poważne choroby  3500 zł
Opcja dodatkowa D10 – koszty leczenia w wyniku nieszczęśliwego wypadku  do 1500 zł
Opcja dodatkowa D13 – koszty leczenia stomatologicznego w wyniku nieszczęśliwego wypadku do 750 zł
Opcja dodatkowa D14 – uciążliwe leczenie 120 zł
Opcja dodatkowa D19 – koszty pogrzebu Ubezpieczonego

Opcja dodatkowa D22 – koszty opłaconej wycieczki szkolnej

 1500 zł

750 zł

InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group; ul. Noakowskiego 22; 00-668 Warszawa Polska

Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy XII Wydział Gospodarczy KRS 0000054136

Kapitał zakładowy i kapitał wpłacony: 137.640.100 PLN

Zezwolenie Ministra Finansów Du/905/A/KP/93 z dnia 5 listopada 1993 r. REGON 010644132 NIP 5260038806