Więcej informacji pod nr tel. 570 111 720

Serdecznie zapraszamy!!!

Szanowni Państwo,
W związku z organizacją dodatkowej klasy I na rok szk. 2024/2025 rekrutacja do klasy 0 (grupy przedszkolnej) na najbliższy rok szkolny 2024/2025 jest odwołana ze względu na brak dodatkowej sali.
Rekrutacja rocznika 2018 odbędzie się w grudniu 2024 r. i będzie to rekrutacja bezpośrednio do klasy I Społecznej Szkoły Podstawowej nr 1 STO w Białymstoku na rok szk. 2025/2026.
Podania złożone przed 8 stycznia 2024 r. do klasy 0 na rok szk. 2024/2025 będą obowiązywać w rekrutacji do kl. I na rok szk. 2025/2026.
Za utrudnienia przepraszam!
Łączę wyrazy szacunku!
Mariusz Łupiński
Dyrektor szkoły

ZASADY REKRUTACJI

 1. Rekrutacja jest organizowana przez Dyrektora szkoły.
 2. Warunkiem udziału w rekrutacji jest złożenie podania przez rodzica/rodziców do sekretariatu szkoły. (https://szkola.bialystok.pl/wp-content/uploads/2023/02/podanie-ZS-STO.2023.od-lutego.pdf )
 3. Przyjęcie dziecka do klasy „0” lub nowego oddziału klasy 1 następuje  na podstawie spotkania grupowego i indywidulanego z komisją rekrutacyjną. Pierwszeństwo przyjęcia mają rodzeństwa aktualnych uczniów szkoły.
 4. Rekrutacja odbywa się w dwóch etapach:
 • rozmowa z rodzicami i zajęcia grupowe z dziećmi,
 • spotkania indywidulane z dziećmi,
 1. Rodzice zostaną poinformowani telefonicznie o terminie spotkań indywidualnych i grupowych. Podczas spotkania z rodzicami dzieci kandydujących zostanie przedstawiona organizacja szkoły oraz stowarzyszenia STO.
 2. Rodzice dzieci dostarczają do sekretariatu szkoły opinię z przedszkola o dziecku od nauczyciela – wychowawcy oraz wypełniają ankietę o swoim dziecku najpóźniej do terminu spotkania rekrutacyjnego. (https://szkola.bialystok.pl/wp-content/uploads/2023/02/podanie-ZS-STO.2023.od-lutego.pdf )
 3. Dyrektor wraz z komisją rekrutacyjną ustala listę dzieci zakwalifikowanych oraz listę rezerwową. Rodzice zostaną poinformowani telefonicznie. Na miejsce osób, które zrezygnują wchodzą kandydaci z listy rezerwowej.
 4. Dyrektor wyznacza termin podpisanie umowy o świadczenie usług edukacyjnych. Warunkiem przyjęcia dziecka do szkoły jest wpłacenie wpisowego na rachunek bankowy szkoły wskazany w umowie lub gotówką w sekretariacie szkoły:
 • gdy umowa jest podpisana od klasy 0, 1 lub 2 wpisowe wynosi czterokrotność miesięcznej opłaty, płatne w dwóch ratach: przy podpisaniu umowy dwukrotność czesnego i rok później – dwukrotność czesnego;
 • gdy umowa jest podpisana od klasy 3, 4 lub 5 wpisowe wynosi trzykrotność miesięcznej opłaty, płatne w dwóch ratach: przy podpisaniu umowy dwukrotność czesnego i rok później – jednokrotność czesnego;
 • gdy umowa jest podpisana od klasy 6 lub 7 wpisowe wynosi dwukrotność miesięcznej opłaty, płatne w terminie 14 dni od podpisania umowy;
 • gdy umowa jest podpisana od klasy 8 wpisowe wynosi jednokrotność, płatne w terminie 14 dni od podpisania umowy.
 1. Opłata wpisowego jest jednorazowa na cały okres kształcenia ucznia. (Przykład: Aktualna kwota czesnego wynosi 950 zł miesięcznie. Rodzice ucznia rozpoczynającego naukę od klasy „0” płacą czterokrotność czesnego w dwóch wyznaczonych ratach. Pierwsza rata 1900 zł oraz druga rata 1900 zł.)
 2. Aktualnie czesne wynosi 950 zł miesięcznie. Czesne jest płatne za każdy miesiąc od września do sierpnia włącznie w każdym roku trwania umowy. Wyjątek stanowi ostatni rok nauki ucznia (klasa ósma), w której czesne jest płatne od września do czerwca włącznie.
 3. Rodzice dzieci  są zobowiązani do poinformowania dyrektora szkoły o posiadanej opinii, orzeczeniu z poradni psychologiczno –pedagogicznej.
 4. Szkoła prowadzi rekrutację  do wyczerpania wolnych miejsc w klasach. Liczba uczniów w klasie do 18 osób.
 5. Rekrutacja uzupełniająca do klas starszych odbywa się poprzez indywidulane spotkanie rodziców i dziecka z dyrektorem szkoły po wcześniejszym umówieniu spotkania w sekretariacie szkoły. Wymagane dokumenty: podanie o przyjęcie, świadectwo ukończenia poprzedniej klasy (do wglądu), ocena opisowa z półrocza (kl. 1-3) lub wykaz ocen z półrocza klasy aktualnej (kl. 4-8).