OFERTA EDUKACYJNA

OFERTA EDUKACYJNA (ROK SZKOLNY 2023/2024)

Zespół Szkół Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Białymstoku tworzą:

 1. Społeczne Przedszkole nr 1 STO w Białymstoku (istnieje od 1.09.2012r.)
 2. Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1 STO w Białymstoku (istnieje od 1.09.1990r.)

 

Nasza szkoła należy do małych. Liczy 12 klas (jeden oddział przedszkolny, 11 oddziałów w szkole podstawowej). Klasy są nieliczne, do 18 uczniów. W szkole pracuje 45 nauczycieli o wysokich kwalifikacjach.

Jesteśmy szkołą przyjazną uczniom, znamy się wszyscy z imienia i nazwiska. Zapewniamy bezpieczną, miłą atmosferę, otwartość, przychylność, zrozumienie. Oczekujemy dużo od siebie i od innych. Naszą misją jest:

 „Wszechstronny rozwój ucznia umożliwiający poznanie i odkrywanie siebie dla przyszłości”.

Wszystkie klasy rozpoczynają zajęcia obowiązkowe o godz. 8.00, kończą najczęściej o 14.00 (klasy „0” – III), do 14.00, 14.50 lub 15.40 (klasy IV – VIIII). Jesteśmy „szkołą bez dzwonków”.

W szkole panuje wyjątkowa atmosfera. Tu uczniowie czują się jak „u siebie”, ponieważ często mogą robić to, co ich naprawdę interesuje. W ramach obowiązków dydaktycznych realizujemy podstawę programową kształcenia ogólnego jako warunek konieczny zapewniający nam uprawnienia szkoły publicznej. Oprócz tego nasi uczniowie obowiązkowo uczą się:

 języka angielskiego w: kl. „0” – 4g/tyg., kl. I – 5g., kl. II – 4g., kl. III – 5g., kl. IV-VIII – 5g.;

– drugi język obcy nowożytny (francuski, hiszpański) kl. II – III – 2 g./tyg., od kl. IV – 3 g./tyg.;

– trzeci język obcy nowożytny od kl. IV– 1-2 g/tyg. (niemiecki, hiszpański, francuski, rosyjski);

– gry w szachy w kl. „0”- I – 2 g/tyg., II – 1 g. zajęcia pozalekcyjne „0” – II – 1 g/tyg., kl. III – 2 g.;

– rytmiki w kl. „0” – III – 1 g/tyg.

– pływania od kl. „0” – 1 g/tyg.

– przedmiotów: j. polskiego, matematyki, historii, fizyki, biologii, chemii, geografii i innych w większej niż przewiduje ramowy program nauczania, liczbie godzin.

 

Szkoła osiąga bardzo dobre wyniki na egzaminie ósmoklasisty, na konkursach kuratoryjnych i innych!

 

Nauka języków obcych traktowana jest w szkole priorytetowo, znajomość nowoczesnych technologii informacyjnych i skuteczne korzystanie z nich stanowi elementarne wyposażenie naszych absolwentów. Nowym uczniom proponowane są dodatkowe grupy z języka: francuskiego, niemieckiego, rosyjskiego i hiszpańskiego

Szkoła kieruje do uczniów również szeroką ofertę zajęć pozalekcyjnych w postaci kół zainteresowań (ok. 90 godzin zajęć tygodniowo) oraz zajęć wyrównujących wiedzę (ok. 20 godz./tyg.), każdy znajdzie tu coś dla siebie. Uczniowie mogą rozwijać swoje zainteresowania i umiejętności oraz nadrobić ewentualne zaległości.

W szkole działają następujące koła zainteresowań: szachowe, taneczne, kreatywne, projektowe, kaligrafii, programowania, plastyczne, przyrodnicze, artystyczne, fotograficzne, kulinarne, wiele sportowych, muzyczne, instrumentalne, językowe, przedmiotowe, wolontariatu i wiele innych.

W ramach zajęć pozalekcyjnych w szkole działają grupy Odysei Umysłu oraz zajęcia logopedyczne.

Oprócz tego w szkole funkcjonuje szeroka oferta zajęć wyrównawczych z matematyki, j. polskiego,
j. angielskiego, fizyki, chemii, biologii, które są proponowane uczniom mającym trudności w nauce.

Wszyscy uczniowie klas 0 – III objęci są opieką świetlicy, przed zajęciami w godz. 7.15 – 8.00
i po zajęciach do godz. 17.00. Natomiast od kl. IV mają nauczyciela opiekuna po zajęciach. Uczniowie, nauczyciele i rodzice mogą również liczyć na pomoc pedagoga szkolnego, pedagoga specjalnego, psychologa i logopedy.

Uczniowie w szkole mogą zjeść ciepły posiłek oferowany przez catering za dodatkową opłatą. Wszyscy mogą korzystać z filtrowanej wody i automatu ze zdrową żywnością.

Prezentujemy się na własnej stronie internetowej: szkola.bialystok.pl i szkolnym FB.

Od 2019 r. obowiązuje dziennik elektroniczny – LIBRUS.

 

BAZA DYDAKTYCZNA

Szkoła położona jest nieopodal centrum miasta, ma dobre połączenie komunikacyjne. Otoczenie budynku z placem zabaw, przyszkolnym placem sportowym i boiskiem pozwala uczniom na swobodną zabawę w czasie przerw, zajęć świetlicowych oraz zajęć wychowania fizycznego. W szkole znajduje się 14 sal lekcyjnych wyposażonych w sprzęt multimedialny (w tym pracownia komputerowa z 18 komputerami i jedną mobilną pracownią iPadową), sala gimnastyczna, biblioteka, sala muzyczna, pokój nauczycielski, sekretariat, gabinet dyrektora, gabinet koordynatorów i pedagoga, jadalnia, izolatorium, szatnie i pomieszczenia gospodarcze.

Szkoła dysponuje boiskiem ze sztuczną trawą, dwoma placami zabaw i od 2022 r. nowym placem sportowym.

W 2022 r. odnowiona została elewacja szkoły.

 

Program rozwoju szkoły na lata 2023-2026

Dwa cele główne:

I – maksimum bezpieczeństwa (w tym zdrowotnego i psychospołecznego) poprzez rozsądne działanie w każdym aspekcie życia szkoły i poza szkołą;

II – maksimum rozwoju uczniów, nauczycieli poprzez odpowiednią postawę i nastawienie.

Cele szczegółowe:

 1. Utworzenie Programu Wychowawczo-Profilaktycznego Szkoły w korelacji z Programem Wychowawczym całego STO, w tym wdrażanie zasad zachowania się uczniów w szkole, poza nią i opracowanie ceremoniału szkolnego.
 2. Stworzenie i zaakceptowanie nowej strategii szkoły nalata 2023-2026
 3. Optymalne przygotowanie uczniów do egzaminu ósmoklasisty.
 4. Dalsza rozbudowa szkoły o nową przestrzeń do nauki, spożywania ciepłych posiłków, sportu i ruchu.
 5. Wdrażanie podstawy programowej kształcenia ogólnego. Kształcenie rozwijające samodzielność, komunikację, współpracę, krytyczne myślenie, kreatywność i innowacyjność uczniów.
 6. Wdrożenie projektu pozytywnej dyscypliny i elementów krytycznego myślenia.
 7. Stworzenie programu promującego postawy wdzięczności i życzliwości.
 8. Organizowanie uroczystości patriotycznych i szkolnych – kształtowanie patriotycznych postaw uczniów.
 9. Doskonalenie oferty zajęć pozalekcyjnych, zwłaszcza z zakresu ekonomii, programowania, zajęć artystycznych, sportowych i Odysei Umysłu.
 10. Wdrożenie i monitoring stosowania nowoczesnych technik i metod nauczania, stosowania miękkich technik ewaluacji oraz realizacji rozwoju zawodowego przez nauczycieli.
 11. Cykliczne szkolenie nauczycieli z wykorzystania iPadów w ramach rozwijania kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli. Bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z zasobów dostępnych w sieci.
 12. Utrzymanie projektu „Szkoła bez dzwonków”. Wdrażanie kolejnych projektów zmieniających skostniałe struktury i myślenie w szkole.
 13. Doskonalenie wykorzystania dziennika elektronicznego o dodatkowe programy np. planu zajęć.
 14. Promocja szkoły przez media społecznościowe i poprzez organizowanie konkursów naukowych, turniejów i zawodów sportowych.
 15. Organizacja spotkań szkół STO, promowanie marki STO.
 16. Rozwój doradztwa zawodowego.
 17. Włączanie rodziców, dziadków i bliskich członków rodzin do życia szkolnego, do czynnego udziału w wielu projektach, bazując na ich kompetencjach i umiejętnościach.
 18. Wzbogacanie szkoły w nowe pomoce multimedialne i środki służące podniesieniu poziomu nauczania.
 19. Integrowanie środowisk uczniów, nauczycieli i rodziców wewnątrz i między grupami.

 

ZAPRASZAMY DO NASZYCH SZKÓŁ